begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

Wat is communicatie

Communicatie is

Uitwisseling van gedachten; het geestelijk met elkaar verkeren (volgens Van Dale).

Verschillende vormen zijn: het verbale schrift = de gesproken taal geschreven pictografisch schrift = door middel van symbolische afgesproken tekeningen kan gecommuniceerd worden

Via communicatie is de mens in staat met zijn medemens contact te leggen, relaties aan te gaan, ideeën, gevoelens, behoeftes en verlangens kenbaar te maken en met anderen te delen.

Totale communicatie

Het begrip totale communicatie komt oorspronkelijk uit de dovenwereld. Totale communica­tie kan gezien worden als een basishouding. Er wordt bewust gebruik gemaakt van alle uitingsvormen en niet alleen van verbale communicatie = gesproken taal.

Kenmerken van totale communicatie

A - Interactie: een situatie waarin mensen contact hebben met elkaar. Is er een verschil in communicatieniveau? Pas je aan aan het niveau van de ander.

B - Pragmatiek: De communicatie in de praktijk gebracht. Waar vindt ze plaats? In de eigen sociale omgeving? Of buiten de eigen sociale omgeving?

C - Expressie: In de communicatie verschillende vormen van expressie gebruiken, Niet alleen gesproken woorden, ook gebaren, gezichtsuitdrukkingen. Minder voor de hand liggend: pictogram­men (denk aan het symbool van uitgang, of verboden te roken), aanrakingen, geur.

Vormen en niveaus van totale communicatie

Vormen van totale communicatie

A - vocaal: er is stemgeluid hoorbaar

B - niet vocaal: zonder stemgeluid, wel zichtbaar

symboliek. Dit zijn afgesproken en aangeleerde tekens om iets uit te drukken. Een symbool staat 'in de plaats van' het voorwerp of het onderwerp dat we willen benoemen. 

Een voorbeeld is de geschreven taal die verschillende vormen kent:  het verbale schrift = de gesproken taal geschreven * pictografisch schrift = communiceren door middel van symbolisch afgesproken tekeningen

De gebarentaal kan vorm krijgen in natuurlijke, concrete gebaren. Deze zijn voor iedereen te begrijpen. Ze zijn internationaal. Bijvoorbeeld het gebaar voor eten of drinken, of gedag zeggen.

Een afgesproken gebarentaal is de taal van de doven. Dit is een heel eigen taal.

Andere symbolische systemen: Blikssymbolen systeem

Niveau’s van totale communicatie

A- Het pré-symbolisch niveau. Dit ligt tussen het symbolisch en niet-symbolisch niveau. Het is een overgangsgebied. Het verwijst naar concrete gebeurtenissen, personen of dingen, maar berusten op enige schematisering van de werkelijkheid. Voorbeelden: foto's, tekeningen, plaatjes; een kopje laten zien als je wil dringen.

B - niet symbolisch. Deze zijn voor iedereen herkenbaar, ook in een vreemd land. Voorbeelden: boos kijken, houding en beweging, lichamelijk voorkomen, gezichtsuitdruk­king, stemintonatie, kleding. Vaak geven we onbewust op niet-symbolische manier signalen naar de ander.

Totale communicatie maakt gebruik van meerdere uitingsvormen tegelijkertijd.

Sociale vaardigheden

Contact en relatie staan centraal. Contact en relatie hebben te maken met de persoon.

A - De persoon. De persoon wordt gekarakteriseerd door: - zijn houdingen, - zicht op die houdingen, - van zichzelf , - van de ander. Dit maakt omgaan en samenwerken mogelijk.

I Sociale vaardigheden van een persoon zijn:

waarnemen, - observeren, - communicatie,- aanvoelen en begrijpen, - evalueren, - feedback krijgen en geven.Het gaat hier om sociale vaardigheden van invloed bij individuele contacten.

II Kwaliteiten van de persoon (Rogers, Carkhuff, Egan e.a.)

empathisch: je in de ander kunnen verplaatsen en inleven; hen begrijpen in hun opvattingen, houding, gedrag en standpunten - respect tonen - concreet zijn: duidelijk zijn in het weergeven van je gevoelens en bele­vingen zodat de ander weet wat hij/zij aan je heeft - echt zijn - confronterend: waar nodig kunnen wijzen op tegenstellingen in gedrag van een ander - onmiddellijk: uiting geven aan wat speelt tussen jou en de ander; uiting geven aan je eigen gevoel en beleving.

Iemand die genoemde kwaliteiten bezit is: helpend, begeleidend, lerend bezig. De gedragskwaliteiten maken je vaardig om contacten te leggen, relaties op te bouwen en begeleidingsprocessen tot een goed einde te brengen.

III Meer over de interactie bij communicatie

Verbaal – spreken

Wat gebeurt er: - verwoorden (articuleren) door de spreker - begrijpen door de toehoorder

Verschillende vormen:    - het verbale schrift = de gesproken taal geschreven

                                                - pictografisch schrift. Door middel van symbolische afgesproken teke­ningen kan gecom­municeerd worden

klik op vorige om terug te gaan naar de vorige pagina

 

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.