begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

logopediepraktijk van Marianne van der Heijden gevestigd in Gendt en Herwen

Een vrijgevestigde  
Logopediepraktijk  
in een buitengebied

Evaluatieonderzoek  
1983-1998

II

 

van jaar tot jaar

1986

1985

1984 

1983 het begon met 5 patiŽnten in een heel jaar

terug naar logopediepraktijk

De invloed van lineair naar systemisch paradigma

Deel 1

Rapport

De invloed van specialisatie op de praktijkvoering  

Onderzoeksrapport

Voor mijn ouders

Invloed interne factoren

Een sterke toename van het aantal verrichtingen ten opzichte van het aantal aanmeldingen, later een sterke afname is een volgende vraag waarop dit onderzoek beoogt een antwoord te vinden.

aantal verrichtingen per stoornis, duur van de therapie en verwijsbeleid

Het aantal verrichtingen (D3) in verhouding tot de daling van het aantal doorverwijzingen is niet evenredig. Onderzocht wordt of dit eveneens naar een aantal interne of externe invloeden/factoren is te herleiden.

b. Welke interne en externe maatregelen (Document 8) hebben mogelijk effect gehad op het aantal gepleegde verrichtingen in de praktijk.

Deze zestien jaren zijn enerzijds verdeeld naar jaar, anderzijds in drie perioden. De derde periode is bovendien opgesplitst in twee groepen personen: zij bij wie de therapie is beŽindigd en zij die nog in therapie zijn. De eerste periode, van januari 1983 tot januari 1988, de tweede periode van januari 1988 tot augustus 1993, en de derde periode van augustus 1993 tot januari 1999. Voor de indeling in perioden is gekozen omdat in de eerste en de derde periode de praktijkhouder alleen werkzaam was in de praktijk, terwijl in periode twee naast de praktijkhoudster diverse andere collega-logopedisten werkzaam waren in de praktijk. Een aantal collega's werkte op zelfstandige basis, zelf een contract aangegaan met een ziekenfonds. Andere collega's werkten in dienstverband.

bij het onderzoek naar de verrichtingen wordt de voorkeur gegeven aan een verdeling in perioden.

Het overzicht van alle personen, geordend op 'aanvangsdatum therapie' maakt controle van het aantal personen per periode mogelijk (Document 11).

Sinds september 1991 zijn op maandstaten per behandelend therapeut de data van de verrichtingen genoteerd. Daarnaast zijn per persoon in een speciaal archief de behandeldata genoteerd. Hiervan is af te lezen: a) het totaal aantal behandelingen na beŽindigen therapie, b) de duur van de therapie in maanden, c) is er wel dan geen sprake van recidief en d) wie was de behandelend therapeut.

Vervolgens kan worden aangenomen dat het gaat om enerzijds interne invloeden/factoren (code: i), (in romeinse cijfers, code I betekent 'zeer grote invloed', II betekent 'grote invloed', III betekent 'matige invloed', IV betekent 'geringe invloed' en V betekent 'invloed nihil'). Het germaanse cijfer correspondeert met het nummer, gegeven aan de invloed/factor, als zodanig terug te vinden in document 3: Overzicht verrichtingen. Dit resulteert bijvoorbeeld in de volgende code: 'GGEiIv1', hetgeen wil zeggen: 'de invloed/factor betreft het hele gebied, is van interne aard, heeft mogelijk zeer grote in≠vloed gehad op het aantal verrichtingen en is in het hier onderstaande overzicht factor 1'.

Interne invloeden/factoren mogelijk van invloed op aantal aanmeldingen

Datum   Code   Factor
01011984   GGEiIa   25. Nieuwjaarswens aan diverse instanties

01041986                  .

 

  GEiIIa 10. Vestiging praktijk in wijkgebouw Pannerden (Document 22)
01041987                    GEiIIIa  15. Vestiging in wijkgebouw Herwen (Document 23).
01081987                  GEiIIIa     26. Opzegging huur ruimte Pannerden. Vanaf dit moment wordt soms wel, soms niet van de ruimte aldaar gebruik gemaakt, speciaal op verzoek van het bestuur (Dokument 24).
01051987        GiIIa  14. Verhuizing met de praktijk van Doornenburg naar Gendt  
01041990      GiVa 7. Op 1 april 1990 verhuist de praktijk van de Langakker in Gendt naar de Raalt  
01121990         GiIIa 11. 'Open huis' in december 1990. Ongeveer 600 uitnodigingen gestuurd aan verwijzers, instanties, (oud)patiŽnten enzovoort. PR: informatieve videoband en foto-collages, tot stand gekomen in samenwerking met collega's en patiŽnten (Dokument 28).  
    Ongeveer twee weken na 'Open huis' verschijnt er een artikel in de het dagblad 'De Gelderlander' over de praktijk, met een foto van de praktijkhouder (Dokument 29).  
011094              GGEiIIIa 9. In oktober 1994 worden, ter gelegen≠heid van '10 jaar vrijgevestigd' 125 brochures verspreid (Dokument 4)  
010295      GiVa 6. Per 1 februari 1995 verhuizing praktijk van Raalt 1 naar Langakker 29 in Gendt  
01021997 GEiVa   8. Op 1 februari 1997 verhuist de praktijk in Herwen van het kruis≠ge≠bouw naar het Kosterij≠pad
     

Externe invloeden/factoren mogelijk van invloed op aantal verrichtingen geldend voor beide praktijkgebieden

Datum                      Code  Factor

01091995                    

 

GGEeIIIv 13. Wijziging aanvraag machtigingsprocedure  (Dokument 30)

Interne invloeden/factoren mogelijk van invloed op aantal verrichtingen, geldend voor beide praktijken

Datum                            Code    Factor

01011983                  

 

GGEiIv  1. Periode I: Van januari 1983 tot en met december 1987 alleen werkzaam in de praktijk. Totaal 215 personen melden zich aan (Dokument 11)  
01011988                GGEiIv      2. Periode II: van 1 januari 1988 tot en met 31 juli 1993 zijn meerdere logopedisten werkzaam in de praktijk. In deze periode melden zich 481 personen (Dokument 11)  
01041990                    GGEiIIIv   22. Introductie werkwijze Le Huche (Dokument 7)  
01061992                   GGEiIIIv   23. Introductie visie op ontwikkelingshulp (Dokument 7)  

01081993                        

 

GGEiIv 3. Periode III: vanaf 1 augustus 1993 tot 01011998 opnieuw alleen werkzaam in de praktijk. In totaal meldden zich 232 personen. Bij 201 personen is de therapie beŽindigd, 31 personen zijn op dit moment in therapie (Dokument 11)

   

Tabel 3.00            
ICIDH Stoornis Aan≠m Prc Ro man≠ vrouw
9.100 ADEMH(A) 7 0.725 12 1 6
3.200 AFASIE 43 4.445 7 17 26
8.100 AFM(.)MO 49 5.078 6 29 20
9.400 ALLOCH 4 0.415 13 3 1
5.100 ARTIKU 99 10.259 4 67 32
7.200 BRODD(E) 48 4.974 6 29 19
5.200 DYSART 36 3.731 8 22 14
4.100 DYSLEX 4 0.415 13 2 2
9.400 EUSOPH 1 0.104 15 1 0
2.100 HEES 182 18.860 2 70 112
1.100 HOORPR 3 0.311 14 1 2
5.100 KAAK 4 0.415 13 4 0
9.400 ONDERZ 17 1.762 10 12 5
9.400 PIJN 1 0.104 15 0 1
5.300 RHINOL 7 0.725 12 4 3
5.300 ROTAC 18 1.865 9 11 7
5.300 SIGMAT 121 12.539 3 69 52
7.100 STOTT(E) 86 8.912 5 55 31
3.100 VSTO 221 22.902 1 144 77
3.300 VTO 14 1.451 11 10 4
  TOTAAL 965 99.992   551 414

Toelichting Tabel 3.00: Van links naar rechts bevatten de kolommen de volgende gegevens: de eerste kolom bevat de ICIDH-code, de tweede kolom de naam van de stoornis (ADEMH(A): ademhaling, AFASIE: afasie, AFW(.)MO: afwijken≠de mondge≠woonten, AL≠LOCH: personen van allochtone afkomst, 5.100 ARTIKU: artikulatie, BRODD(E): broddelen, DYSART: dysartrie, DYSLEX: lees- en schrijfproblemen, EUSOPH: personen met totale laryngecto≠mie, HEES: heesheid, Hoorpr: slechthorendheid/doof, KAAK: beweeglijkheid van de kaak, ONDERZ: uitslui≠tend, doorgaans eenmalig, onderzoek, PIJN: pijnstoornis, RHINOL: neusspraak, ROTAC: uitspraak van de -r-, SIGMAT: uitspraak van de -s-, STOTT(E): stotteren, VSTO: vertraagde spraak-taal ontwikke≠ling, VTO: vertraagde taalontwikkeling), de derde kolom het aantal aanmeldingen, de vierde kolom bevat het percentage van voorkomen van de stoornis, met in de vijfde kolom de rangorde van voornoemd percentage. De laatste twee kolommen bevatten het voorko≠men van de stoornis verdeeld naar geslacht.


Dokument 36 bevat een samenvatting en een specificatie van de aanmeldingen geordend naar jaar, stoornis en plaats.

 

Tabel 1.00

  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 totaal
An 1 2 12 6 3 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 32
Do 2 4 11 15 6 12 5 8 8 20 8 9 9 7 6 6 136
He 1 1 0 2 3 2 5 6 4 7 1 0 4 6 6 4 52
Hu 1 1 4 6 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Ae 0 1 0 3 0 3 4 6 1 2 1 1 4 2 2 1 31
Be 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 2 0 13
Ge 0 11 17 16 13 33 30 40 45 60 28 31 45 22 21 17 429
Lo 0 4 1 9 7 12 16 14 6 1 1 0 1 0 1 1 74
Pa 0 5 8 7 7 6 13 17 13 5 2 4 6 3 4 7 107
To 0 4 0 4 4 6 10 7 2 0 1 0 2 1 0 1 42
Ha 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9
Sp 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Le 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Em 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
El 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
We 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
Ze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T 5 34 54 70 52 86 89 101 85 96 44 45 77 45 45 37 965

Toelichting: Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal aanmeldingen per jaar, gespecificeerd naar woonplaats van de zich aangemelde persoon. Afbeelding 1 geeft een schematische geografische weergave van de woonplaatsen ten opzichte van de plaatsen waar de praktijken zijn gevestigd.

   

Afbeelding 1: schematische geografische weerga≠ve van de woonplaatsen ten opzichte van de plaatsen waar de praktijken zijn gevestigd.

Het inwoneraantal naar plaats in het gebied waar de praktijken zijn gevestigd (Dokument 4) bevat hiervan een geografische weergave) is per november 1997 als volgt:  

Gemeente

Ge (Gendt)             7210

 

Gemeente Bemmel:      Be (Bemmel)                9143

                         Do (Doornenburg)        2800

                         An (Angeren)              2742

                         Ha (Haalderen)            1755

                         Re (Ressen)                1139  

 

Rijnwaarden: Pa (Pannerden)           3361

                         Ae (Aerdt)                          823

                         He (Herwen)               1211

                         Lo (Lobith)                   3361

                         To (Tolkamer)        2425

                         Sp (Spijk)                            723  

Ze (Zevenaar)

Ba (Babberich)

Hu (Huissen)

Le (Lent)

El (Elst)

Ar (Arnhem)

We (Wehl)

Em (Emmerich, DLD)

 


 

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.